Om föreningen

 

År 1951 grundades Svenska Österbottens småföretagarförbund för att utveckla företags- och affärsverksamheten i Österbotten. Sedan dess har föreningen bytt skepnad ett antal gånger (läs mera i historiken), för att 2019  omorganiseras till en stödförening

 

Österbottens Företagarförening har nu som mål att samla in medel och understöda svenskspråkiga företag i Österbotten och uppgiften som intressebevakare för företagare d v s den gamla verksamheten har överförts till Kust-Österbottens Företagare och dess underavdelningar ute i kommunerna.

 

 

Verksamhetens syfte

 

Verksamhetens syfte är att stöda och förbättra förutsättningarna för svenskspråkiga företagare i Österbotten.

 

För att förverkliga sitt ändamål kan föreningen bedriva följande slag av verksamhet:

 

  1. Samla och bistå med medel i form av understöd till svenskspråkiga företagare inom svenska Österbotten med målsättningen att stöda och främja de allmänna verksamhetsförutsättningarna; samt
  2. Samarbeta med andra intresseorganisationer eller föreningar för att stöda och förbättra förutsättningarna för svenskspråkiga företagare i Österbotten.

 

Föreningen kan ta emot donationer för främjandet av sin verksamhet.

 

 

Historik

 

Som ett led i att få i gång och utveckla företags- och affärsverksamheten i Österbotten bildade några driftiga österbottningar Svenska Österbottens småföretagarförbund år 1951. En av de grundläggande strategier som då formades var att värna om företagarnas bästa och försöka förbättra verksamhetsmöjligheterna för dem.

 

År 1973 ändrades namnet på föreningen till Österbottens Företagarförening men trots namnändringen och samhällets utveckling under de senaste fem decennierna så är grundlinjerna för hela verksamheten i stort varit de samma som formades på 50-talet.

 

Målet inom Österbottens Företagarförening har alltid varit att verka för företagarens bästa. Företagarföreningen gick in i 2000-talet med goda förutsättningar. Den starka medlemstillströmningen ledde till att föreningen stärktes säväl inflytandemässigt som ekonomiskt och verksamhetsmöjligheterna förbättrades ännu mer.

 

År 2005 gick Österbottens Företagarförening med i regionföreningen Kust-Österbottens Företagare som fungerade som en tvåspråkig regionorganisation. Bildningen av Kust-Österbottens Företagare var ett resultat av flera års armbrytning och än idag så finns det starka åsikter bl.a. om de territoriella gränsdragnigarna som i samband med bildandet av denna regionförening skapades.

 

På våren 2013 valde Östebottens Företagarförening att ta steget ut ur Kust-Österbottens Företagare och återgå till att bli en självständig förening som den varit från begynnelsen fram till år 2005. Faktorer som var av avgörande orsak för detta beslut sammanhänger med ekonomiska och regionala aspekter. Företagarföreningen ville självständigt verka i svenska Österbotten, från Karleby i norr till Kristinestad i söder och ville använda medlemsavgifterna på ett effektivt sätt för att trygga servicen på svenska.

 

Under 2019 övergick föreningen stegvis till att vara en stödförening för svenskspråkiga företag i Österbotten.